Abenaston SurinameKeywords: Abenaston Suriname
Description: Berichten over Abenaston geschreven door Heleen

Onder de naam “Nieuwe Hoop” ging in juni 2003 het kalebas marketingproject van start. Het is een vervolg op de 2 workshops die de Craft & Art Business Association Suriname, afgekort Crabasi, in 2001 en 2002 verzorgde in de dorpen Pikinslee, Abenaston, Jaujau en Lespansi. Eén en ander vond plaats in samenwerking met de PAS en werd toen gefinancierd door de Nederlandse ambassade

Dit vervolgproject richtte zich nu op Marketing oriëntatie: het verkrijgen van inzicht in het product, de prijsbepaling, de plaats en de promotie van het product voor de artisanleiders, dat zijn de beste vijf deelnemers uit elk van de 4 dorpen uit de vorige workshops. Het werd gefinancierd door het Bureau Micro Projecten (BMP) van de EU.Een workshop van één week per dorp en een gezamenlijke workshop gehouden in Jawjaw werden onder verantwoordelijkheid en coördinatie van Crabasi verzorgd. De PAS deed de begeleiding. In totaal namen 36 mensen deel aan de vijf workshops hieruit hebben 25 de cursus afgesloten met een certificaat. Een deel van de participanten heeft meegedaan aan Carifesta VIII (Caribbean Festival of Arts) en straat verkopen.

In vervolg op de eerdere knipcursus werd het 2de deel, een `Train the trainers’ cursus verzorgd. Deze activiteit heeft 6 maanden geduurd. 11 Vrouwen hebben eraan deelgenomen waarvan 10 de cursus met een certificaat hebben afgerond. Zij zullen vanaf nu zelf trainingen in knippen en stikken moeten kunnen verzorgen. De mogelijkheid wordt bekeken om de cursisten aansluiting te doen vinden op een bestaande modevakschool zodat hun certificaat landelijk erkend wordt. Ook wordt in de begeleiding aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de motivatie om hun kennis verder te verspreiden.

Aan een kamphouder in Gengeston is ondersteuning gegeven bij de aanschaf van zinkplaten t.b.v. een service unit voor een nieuw toeristen kamp. Ook is begeleiding gegeven bij het vervaardigen van de bouwtekening en adviezen voor de bouw.

Een vrouwelijke bakker te Jawjaw werd ondersteund bij de aanschaf van een gasoven met toebehoren. Zij werkte voorheen met een oven van derden. Met de aanschaf van haar eigen machine is zij in de gelegenheid om dagelijks broden te produceren.

Te Pamboko heeft de teelt van pinda zijdens de PAS extra impulsen ontvangen. Wij hebben ons daarbij gericht op de vrouwen. Door de aanhoudende droogte, de geringe vruchtbaarheid van de grond en het geringe enthousiasme voor het gebruik van kompost en stalmest, bleef de opbrengst bescheiden (circa 600 kg pinda per ha.).

Een deel is lokaal verwerkt tot pindakaas voor eigen gebruik. Om de fabrikage van pindakaas te vergemakkelijken heeft de PAS een simpele handmolen beschikbaar gesteld.

Op Abenaston wordt relatief veel aan groenteteelt gedaan. Een voortrekkersfunktie wordt hierbij vervuld door dhr. Laban. Zijn areaal bestaat uit humeuze zandgrond zodat de waterhuishouding redelijk gereguleerd is (humus is in staat vocht vast te houden). Hij bemest uitsluitend met kompost. Voor zijn tayerblad, boulanger, antroewa vindt hij lokaal en regionaal een grote afzet. Zijn voorbeeld heeft navolging gevonden; de meeste vrouwen van Abenaston planten nu ook groenten (voornamelijk kouseband, amsoi en sopropo), vooralsnog alleen voor eigen gebruik.

De meeste landbouwers van Kajapati bezitten twee kostgronden, één in de direkte omgeving van hun dorp en één langs de weg naar Pokigron. Voor de afzet van hun produkten is de laatste lokatie meer geschikt, (geen omslachtig en duur transport over de rivier), echter is de bodem­vruchtbaarheid er niet zo groot: dat impliceert dat slechts één hoogstens twee seizoenen van hetzelfde areaal geoogst kan worden. Bemesting langs natuurlijke weg – kompost of dierlijke mest- stuit op traditionele be­zwaren, alleen kunstmest wordt geaksepteerd.

De relatie met Jaw Jaw is onderhevig aan een zekere erosie. De bewoners van Jaw Jaw zien de PAS nog altijd als een geldfournerende en grote projekten entamerende werkgever die de plicht heeft JawJaw als centrum van de Boven-Suriname de helpende, gulle hand te bieden.

Het probleem van de dorpswinkeltjes overschaduwt nog altijd de relatie met een aantal, dorpen aan de Boven-Suriname. Als reden voor de gebrekkige aflossingsdiscipline wordt door de be­heerders van de winkeltjes over het algemeen opgegeven dat zij inder­tijd de landbouwmaterialen op krediet hebben verstrekt aan de dorpelingen en dat de animo om deze kredieten af te lossen minimaal is. De PAS treft nu maatregelen die het hele dorp aangaan, zodat men gedwongen wordt gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

De draagmieren vormen een toenemende plaag. Omdat de chemische bestrijdingsmiddelen niet langer in voldoende mate verkrijgbaar zijn, is men aangewezen op het mierenbestrijdingsapparaat van de PAS. Gezien de omvang van de landbouwende bevolking aan de Boven-Suriname is de kapaciteit van dit vergassingsapparaat niet voldoende om iedereen te helpen.

In het verslagjaar heeft de PAS zich ook beijverd voor het opzetten van een vijftal schooltuinen (te Jaw Jaw, Kajapátie, Semoisze, Pikin Slee en Nw. Lombé). Bij drie tuinen heeft men reeds kunnen oogsten. Door de situatie in het binnenland kon de ontwikkeling van de tuinen niet langer worden gevolgd.

In de eerste helft van 1986 heeft men sporadisch de bemiddeling van de PAS ingeroepen bij de afzet van landbouwprodukten. Er bestond een regelmatige transportverbinding tussen de Boven-Suriname regio (Pokigron) en de hoofdstad zodat de afzet logistiek geen probleem vormt. Wel is er sprake van een onevenredig groot aantal schakels tussen producent en konsument zodat de lokale opkoopprijs niet altijd lonend is.

Op de interesse van de vrouwen,voor knip – en naailessen heeft de PAS ingespeeld door in samenwerking met lokale, gekwalificeerde docenten een drietal kursussen te organiseren  te Abenaston, te Jaw Jaw en te Kajapatie. Het ging in totaal om ruim 40 kursisten. Het spreekt voor zich dat deze kursussen thans voor onbepaalde tijd zijn stopgezet.

In het verslagjaar heeft de PAS ook een bezoek gebracht aan de regio Boven-Saramacca met als centrum Poesoegroenoe. Ons was verzocht te bezien in hoeverre wij de landbouwers daar konden helpen bij de afzet van hun hoofdgewas gember. De PAS beschikte indertijd over een he­trouwbaar afzetkanaal met een garantieprijs die redelijk tot goed te noemen was. Wij maakten werkafspraken met de producenten die echter niet geeffektueerd konden worden omdat men zich toch liever wilde verlaten op de individuele afzet onder de markt (waar de prijs aan sterke schommelingen onderhevig is, maar waar men soms ook “een goede slag“ kan slaan).

Naar deze regio werden 7 dienstreizen ondernomen; hier waren 36 dagen mee gemoeid. Onze benadering van deze regio is globaler van aard; het gaat hier immers om een groot aantal dorpen (wij onderhouden relaties met Pamboko, Nieuw Lombé, Kajapati, Jaw Jaw, Abenaston en Pikien Slee) met stuk voor stuk een inwonertal dat tussen 500 en 1.000 ligt.

Het is derhalve voor éen landbouwkonsulent (die dan ook nog een andere regio onder zijn hoede heeft) gewoonweg ondoenlijk zich intensief in te laten met individuele landbouwers.

Vandaar het beklemtonen van de noodzaak van organisatievorming, zoals dat tot uiting komt in de opgestelde verslagen. Daarbij ontvingen de vrouwen extra aandacht.

Zoals wij in het vorig jaarverslag schreven, kunnen de landbouwers van de Boven-Suriname regio met betrekking tot de afzet van hun produkten zelfstandig of via lokale opkopers te werk gaan. Voorwaarde is uiter­aard wel dat transport over de weg van Pokigron naar Paramaribo mogelijk blijft tegen een redelijk tarief.

Recente ontwikkelingen duiden echter op een verslechtering in deze transportmogelijkheden – het gebrek aan onderdelen voor de trucks is hier logischerwijs debet aan.

Pamboko: De vrouwenorganisatie is gestart met een projekt pinda; deze groep bestaat uit 6 vrouwen die elk een areaal van 3 kt 2 in oktober hebben ingeplant. Aangezien toendertijd LVV geen zaaizaad had, heb­ben de vrouwen dit op diverse plaatsen gekocht. Zij planten op hun eigen areaal en doen dat om de beurt om elkaar zoveel mogelijk te helpen. Afzet zal geen probleem vormen daar pinda schaars is. Om deze onderlinge samenwerking te stimuleren heeft de PAS medewerking verleend om via het Jan Starke opleidingscentrum een pindaritselwerktuigje en een pinda-dop werktuig te doen konstrueren voor hen. Op Pamboko planten de vrouwen de pinda op leemgronden (zand en klei) en op zandgronden. Kleigrond levert het probleem op dat bij het oogsten veel peulen in de grond achter­blijven daar in de droge periode de grond hard wordt. Kleigrond echter houdt water beter vast zodat de pinda sneller groeit in deze grondsoort. Op Pamboko wordt er momenteel niets gedaan aan bemesting omdat de bodems nog vrij vruchtbaar zijn. Pinda is ook erg voedzaam en het ligt in de bedoeling dat men aldaar op heel eenvoudige wijze zelf pindakaas zal maken om lokaal te verkopen. Voorlopig zal men alleen samenwerken bij het oogsten en transporteren van de produkten; financiële zaken zullen individueel geschieden.

Kajapati: Hun vertrouwde, traditionele landbouwsysteem loopt nog goed. Enkelen hadden echter pech doordat zij hun gronden niet op tijd konden branden vanwege de aanhoudende regens. De anderen zijn nu reeds bezig met inplanten. Een groep mannen onder leiding van Mosanto Adjako heeft een stuk grond opengekapt dat ze in 8 delen zullen verdelen zodat elk een perceel heeft. Zij hadden Frans Adjako de land­bouwkursus bij de PAS laten volgen zodat hij de groep kan begeleiden.

Abenaston: De mierenbestrijding is niet zo verlopen als de heer Joona had gepland. De mensen willen pas bestrijden als hun grond is schoongemaakt zodoende hebben ze een beter overzicht waar en hoe de nesten zijn. De groententeelt van Laban gaat nog steeds goed; hij verkoopt elke dag zijn groenten in zijn standje of maakt een ronde door het dorp. Hij heeft ook de landbouwkursus bij de PAS gevolgd.

Jaw Jaw: De vrouwen zijn gestart met een groep die ook aktief is met het kerkgebeuren en deze heeft ook een afdeling sport. Zij hebben aan de PAS steun gevraagd voor een sporttenue. Schooltuin: deze kan nu weer van start gaan omdat ze nu voldoende kippe­mest hebben. De tuin is erg arm. Deze plaats is echter gekozen omdat de leerkrachten er een goed overzicht op hebben, ook na schooltijd.

Pikien Slee. Dit dorp telt ongeveer 1.000 inwoners en is op eigen verzoek ook opgenomen in de reeks van PAS dorpen. De pas opgerichte voetbalbond heeft een afdeling landbouw, die begeleid word door de onderwijzer Eduard. Via de heer Ajekken hebben ze kontakt gemaakt met de PAS. Na mijn vorige dienstreis in oktober hebben ze iemand afgevaar­digd in de persoon Godeth, om de landbouwkursus bij de PAS te volgen. Deze mensen hebben normaal een landbouwgrond van +/- 1 ha. De schooltuin onder leiding van het schoolhoofd, de heer Waterval, is al opengekapt; zaden -via de PAS- zullen zij nog krijgen.”

Pamboko. Wegens gebrek aan pinda-zaden zijn enkele personen nog niet klaar met planten. LVV zal tegen midden januari weer zaad in voorraad hebben voor de verkoop. De reeds aangelegde pinda-arealen zien er goed uit en van eind januari tot begin maart zullen de eerste pinda’s geoogst worden. Twee personen die samen een areaal van 4 kt 2 hebben zullen al eind januari oogsten. Afzet vormt momenteel geen probleem aangezien pin­da nog schaars is. Een zak ongedopte pinda kan makkelijk 70 tot 80 gulden opbrengen (zak van 30 kg pinda).

Men plant niet op rechthoekige bedden, maar op ronde bedjes (een grote pol). Hierdoor kunnen zij niet per oppervlakte berekenen hoeveel plantjes ze hebben omdat er heel wat trensjes kriskras door hun percelen lopen. Wat ze wel kunnen doen is om het aantal zaden dat ze gaan planten van te voren te tellen.

Met stokken wordt aangegeven, tot waar er geplant is. Het zou beter zijn indien ze er ook de datum op aanbrachten, zodat ze exact weten wanneer te oogsten, want oogst men te vroeg dan zijn de zaden nog niet goed ontwikkeld en oogst men te laat dan beginnen de zaden te groeien en drogen de stengels uit.

Kajapatie. De vrouwen hier hebben zich nog niet georganiseerd, dit om vele redenen. Eèn ervan is dat ze erg traditioneel zijn, waardoor ze elkaar niet al te best vertrouwen. Ze zijn vrij laat begonnen met school waardoor er weinig kader is op dit dorp. Momenteel stijgt de kriminaliteit; diefstal komt hier regelmatiger voor als op de andere dorpen. De cassavemolen is nog steeds niet in produktie. Van de heer Simon Adjako (beheerder van de machine) vernamen wij dat de molen in januari van start zal gaan. De lichtmotor fungeerde weer. De plaats van de cassavemolen is dichtbij het water zodat de molen makkelijk te bereiken is met de boot.

Jaw Jaw: De vrouwen hier zijn druk doende met het vormen van organisaties, vooral voor het uitoefenen van de landbouw. Er zijn reeds 2 organisaties. Eén die grotendeels uit jongere vrouwen bestaat;  zij willen aan landbouw, kniplessen en sport gaan doen. De andere groep telt 11 vrouwen; 2 beneden de 20 jaar en de rest boven de dertig. Deze groep wil zich meer op de landbouw gaan richten. Afgesproken is hen te begeleiden met hetgeen zij willen doen zoals bijvoorbeeld de pindateelt.”

Ten aanzien van de ontsluitingsweg Pokigron-Jaw Jaw bracht het verslag­jaar geen duidelijke progressie. Wederom werden ettelijke bijeenkomsten met diverse overheidsinstanties aan dit onderwerp gewijd; op een of andere wijze kon ons voorstel de ambtelijke molens echter niet in gang zetten. Gezien het belang van deze weg die aan duizenden mensen op direkte of indirekte wijze ten goede zal komen, besloot de PAS daarom dit projekt­voorstel rechtstreeks onder de aandacht van de verantwoordelijke minister te brengen. Eind 1985 mochten wij het projektvoorstel persoonlijk presen­teren aan de minister. Naar ons werd vezekerd zou een besluit nu niet lang meer op zich laten wachten.

Vergeleken met de traditionele werkgebieden van de PAS is de begeleiding van de Boven-Suriname regio minder intensief van aard. Hiervoor kunnen twee redenen worden aangevoerd:

– de omvang van het betreffend gebied: er zijn een tientaldorpen met een R.K.-signatuur; er zijn voorts dorpen onder met een inwonertal dat groter is dan dat van het komplete Wayambo-Coppename gebied ,

– de geringe afhankelijkheid van de landbouwers van de PAS of anders gezegd de meer hechte integratie in het moderne marktgebeuren. ­Vooral na de aanleg van de weg naar Pokigron (boven het stuwmeer) kan het gebied in redelijke mate ontsloten worden genoemd. Er zijn kommerciële vrachtrijders die een geregelde dienst Paramaribo-Pokigron onderhouden; er zijn ook opkopers die vanuit Pokigron opereren. Dit betekent niet dat men volledig tevreden is over een en ander; het betekent echter wel dat men desgewenst zelfstandig te werk kan gaan.

Veel landbouwers uit dit gebied doen dat dan ook- de hulp van de PAS wordt eerst ingeroepen als men problemen ondervindt, vooral met betrekking tot de afzet.

In het verslagjaar zijn negen dienstreizen naar het Boven-Suriname gebied ondernomen. Vanouds ontvingen Jaw Jaw en Kajapatie de meeste aandacht, maar ook Pamboko, Abenaston en Nieuw lombé werden bezocht.

Op teelttechnisch vlak werd zijdens de PAS veel tijd en zorg besteed aan het opzetten van schooltuinen te Jaw Jaw, Pamboko, Semoisie en Nieuw Lombé. De teelt van groenten stond hierbij centraal. Overigens hebben de meeste landbouwers groenten op hun areaal staan, voornamelijk voor eigen gebruik maar soms ook wel voor kommerciële doeleinden.

Als marktgewassen fungeren knolgewassen als pomtajer, cassave, nappi en chinese tajer. Voorts plant men pinda, banaan, gember. Zoals eerder gezegd is het voor de individuele landbouwer mogelijk om zelf­standig zijn weg naar de afzetmarkt te zoeken. Men bevindt zich daarbij echter wel in een kwetsbare positie: de vrachtrijders hanteren geen vaste prijs voor het vervoer van produkten. De prijs kan variëren en oplopen tot Sf. 4,= per zak terwijl de gemiddelde marktwaarde van een zak met knolgewassen plusminus Sf.25,= bedraagt.

Wie geen vaste afnemer heeft en aangewezen is op de losse verkoop ziet zich gekonfronteerd met zeer geroutineerde opkopers die weten hoe zwak de onderhandelingspositie van de landbouwer in dergelijke gevallen is. Voor de PAS valt het moeilijk om afzetkanalen te kreëren omdat de toeleve­ring onbetrouwbaar is. Het systeem van garantieprijzen is voor het Boven Suriname gebied in deze fase van ontwikkeling nog niet akseptabel. Alleen als de prijs die men op de losse markt verkrijgt lager is dan de door ons aangeboden garantieprijs, wil men via de PAS gaan afzetten; dit betekent dus in tijden van overvloed, terwijl wij uiteraard voorrang moeten verlenen aan onze vaste toeleveranciers. Desondanks zagen wij kans te bemiddelen bij de afzet van een aantal produkten; pomtajer vormde daarbij de hoofdmoot (6.190 kg).

Het is hier de plaats voor een korte notitie van sociaal-psychologische aard: de gemeenschappen aan de  Boven Suriname zijn over het algemeen nog sterk traditioneel gericht. Dat komt op meerdere wijze tot uiting; het komt onder anderen tot uiting in de houding die men aanneemt ten aanzien van de PAS. Ook hier is het inzicht in doeleinden en werkwijzen van onze Stichting nog zwak ontwikkeld. Ook hier de aan het begin van dit hoofdstuk gesignaleerde problemen van wan­betaling. Er is echter een kentering gaande.

Wij zien dat vooral de jongeren een meer gedifferentieerde, meer rationele kijk op de gang van zaken demonstreren. Deze scheiding der geesten, feitelijk de strijd om de hegemonie tussen het traditioneel politiek. kultureel en ekonomisch leiderschap en het modern politiek, kultureel en ekonomisch leiderschap, heeft zich nog niet ten volle voltrokken.

We kunnen er welhaast van verzekerd zijn dat onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Boven-Suriname gebied ons te eniger tijd partij zal maken in frikties en dorspgeschillen van fundamentele aard. 1984 heeft ons daarvan reeds een voorproefje gegeven.

Tot slot van deze paragraaf willen wij graag melding maken van een ons inziens belangwekkend project dat vooralsnog echter in het stadium van de feasibility studie verkeer: de ontsluitingsweg Pokigron – Jaw Jaw.  Betrouwbare gegevens ontbreken, maar vast staat wel dat jaarlijks een fiks aantal boten het onderspit delven tegen de gevaarlijke watervallen bij Jaw Jaw.  Het betekent gevaar voor de bootslieden en de passagiers, het betekent verlies van lading, averij van boot en aanhangmotor; het betekent tenslotte een rem op de ekonomische ontwikkeling omdat het vervoer van vracht om­slachtig is (met kleine partijen) en tijdrovend. De betrokken bevolking ziet het grote belang van een ontsluitingsweg scherp in; men ijvert daarom al jaren voor dit projekt. Medio vorig jaar nam de PAS het besluit zich in te zetten voor een realisatie van het projekt. Ettelijke bijeenkomsten met diverse instanties zijn al aan dit onderwerp gewijd. Uitgangspunt daarbij vormde een uitvoering in eigen beheer door het Direkto­raat Distriktsbestuur. De lokale bevolking en de PAS zouden dan in dienen te komen met mankracht en financiële middelen. Voorwaarde is wel dat de kostenraming een haalbaar totaalbedrag oplevert. Vanwege burokratische komplikaties binnen de overheidssfeer beschikten wij ultimo 1984 echter nog altijd niet over een realistische kostenraming.
Photogallery Abenaston Suriname:Surinaamse nazaten van slaven kibbelen over verleden ...
Riverside Brokopondo, a photo from Brokopondo, Inland | TrekEarth
Suriname VvS Paramaribo - Nw. Aurora Borequito.1 - 3 mpg - YouTube

OAS :: IACHR :: Country Visits :: Suriname (January 23 to 25, 2013)
Flickriver: Photos from Brownsweg, Brokopondo, Suriname
Kleinschalig 3sterren vakantie complex in Paramaribo, Suriname ...

American Tarantula Society Discussion Board • View topic ...
Exploring the Brokopondo by Kayak, Surinam | Travels and Expeditions
Brokopondo dorp

Brokopondo stuwmeer reservoir in Suriname - South America — Stock ...
Panoramio - Photos by redimang
Babunhol Brokopondo Suriname | Suriname | Pinterest

The World's newest photos of brokopondo - Flickr Hive Mind
Brokopondo dorp
OAS :: IACHR :: Country Visits :: Suriname (January 23 to 25, 2013)

Sur05_0236.jpg | JASON ROTHE
Kleinschalig 3sterren vakantie complex in Paramaribo, Suriname ...
Brokopondo stuwmeer reservoir in Suriname - South America — Stock ...

Panoramio - Photo of Bergendal Resort, Brokopondo, Suriname
Panoramio - Photo of Bergendal Resort, Brokopondo, Suriname
Brokopondo, Suriname Foto's | Columbus Travel